دیزل ژنراتور دائم کار

محفظه های کاهنده صدا نویز دیزل ژنراتور

محفظه های کاهنده صدا ⚡

محفظه های کاهنده صدا ⚡ برای‌تحقق مقررات نویز محلی یا کاهش اثرات‌آن محل نصب دیزل ژنراتور باید از محفظه های کنترل نویز دیزل ژنراتور استفاده‌شود. کلیه انواع محفظه های کاهنده…
عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا ⚡

عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا ⚡

عملکرد دیزل ژنراتور در اثر انواع خطا : عملکرد دیزل ژنراتور در اثر بروز انواع خطا متفاوت می باشد. در برخی مواقع تنها یک هشدار می دهد اما در برخی…
انواع موتور برق دیزلی ژنراتور بی صدا یا کم صدا

انواع موتور دیزل ژنراتور بیصدا یا کم صدا ⚡

انواع موتور دیزل ژنراتور بیصدا یا کم صدا برای رسیدن به انواع موتور  دیزل  ژنراتور بیصدا یا کم صدا  باید با مفهوم کانوپی (Canopy) آشنا شویم.درواقع کانوپی نوعی محفظه می‌باشد…
معایب استفاده از دیزل ژنراتور

معایب استفاده از دیزل ژنراتور⚡

معایب استفاده از دیزل ژنراتور از معایب استفاده از دیزل ژنراتور ها می‌توانیم به تولید آلودگی های اشاره کنیم. مورد دیگری که جزو معایب استفاده از دیزل ژنراتور به حساب…