معایب دیزل ژنراتور

معایب استفاده از دیزل ژنراتور

معایب استفاده از دیزل ژنراتور⚡

معایب استفاده از دیزل ژنراتور از معایب استفاده از دیزل ژنراتور ها می‌توانیم به تولید آلودگی های اشاره کنیم. مورد دیگری که جزو معایب استفاده از دیزل ژنراتور به حساب…