آلترناتور

سیستم تحریک ژنراتور ⚡

سیستم تحریک ژنراتور ⚡

سیستم تحریک ژنراتور ⚡ در ژنراتور های الکتریکی همیشه دو مبحث اصلی در زمینه کیفیت توان داریم، فرکانس و ولتاژ. دراین بخش می خواهیم بحث کنترل ولتاژ و فرکانس را…