مزایای موتورهای سنکرون

موتورهای سنکرون

مزایا و معایب موتور های سنکرون⚡

مزایا و معایب موتور های سنکرون موتور های سنکرون یا همگام به موتورهایی اطلاق می‌شود که در‌آن‌ها روتور حتی زمانی‌که مقدار بار‌مکانیکی تغییر می‌کند به‌طور‌ثابت می‌چرخد. پس دارای سرعت ثابتی…