برق اضطراری

تعریف برق اضطراری

تعریف برق اضطراری در برخي ازمراكز حساس و مهم مثل ادارات و بيمارستان ها بايد هنگام قطع برق شهر از برق اضطراری استفاده کرد.اين مراكز حساس و مهم مثل ادارات…